Bomen Effect Analyse – BEA

Een bouw- of reconstructieproject kan nadelige effecten hebben op de bomen die binnen het projectgebied staan. Om u inzicht te verschaffen in deze effecten, kan Bomenwacht Nederland een Bomen Effect Analyse (BEA) voor u uitvoeren.

Is er een voorlopig ontwerp beschikbaar, dan is binnen de BEA vooral de bomeninventarisatie relevant. Hierbij brengen wij de algemene boomgegevens in kaart en bepalen we per boom de toekomstverwachting (op basis van aspecten als conditie en beheerbaarheid). Ook beoordelen we welke effecten de geplande werkzaamheden kunnen hebben op de bomen.

Zijn de toekomstkansen voor de bomen en de te verwachten effecten van het project eenmaal in beeld, dan kan een weloverwogen besluit worden genomen over het al dan niet handhaven van de bomen. Soms is het dan nog nodig om openstaande vragen te beantwoorden via aanvullend onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van de bodemgesteldheid en de beworteling van de bomen.

Zodra er een definitief ontwerp is opgesteld, kunnen wij de effecten van het project op de (relevante) bomen concretiseren. Ook kunnen we dan bepalen welke randvoorwaarden tijdens en na de uitvoering van het project in acht dienen te worden genomen om de bomen duurzaam te kunnen behouden.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure