CO2-prestatieladder

We hebben een groen hart, en daar horen groene daden bij. Wij willen graag duurzaam ondernemen en timmeren aan de weg om steeds een beetje groener te worden. Dat doen we met de CO2-prestatieladder, een hulpmiddel om als bedrijf op een gestructureerde manier je CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het CO2 bewust certificaat, eerst op niveau 3, maar met ingang van 2021 zijn we gecertificeerd op het hoogste niveau: niveau 5. Een update van onze groene daden én groene plannen.

Footprint

De CO2-footprint van Bomenwacht Nederland wordt jaarlijks opgesteld. Onze totale uitstoot is, ten opzichte van 2019, in 2020 met 65,5 ton gedaald!

Deze daling is vooral te danken aan de directe uitstoot (scope 1). Denk hierbij aan zakelijk verkeer en het gebruik van mobiele werktuigen zoals quads. Het zakelijke verkeer liet in 2020, mede dankzij de Coronacrisis, een mooie daling zien.

De doelen voor de indirecte uitstoot (scope 2) zijn ruimschoots gehaald. Electra en verwarming zijn afgenomen. In ons kantoor in Linschoten maken we gebruik van 100% groene stroom.  De  uitstoot door brandstof en warmte is over het geheel wel gestegen, omdat we gebruik maken van aardgas in plaats van stadsverwarming of aardwarmte.

Onze doelstellingen

We gaan er in de komende tijd samen met onze zusterorganisaties weer volop tegenaan om onze reductiedoelstellingen te behalen! We maken ons hard voor het realiseren van de volgende CO2-reductiedoelstellingen:

  • Scope 1 (directe uitstoot): in 2023 willen we 55% CO2-uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  • Scope 2 (indirecte uitstoot): in 2023 willen we 100% CO2-uitstoot reduceren ten opzichte van 2019
  • Scope 3 (overige uitstoot): in 2023 willen we 6,5% CO2-uitstoot reduceren in de keten van boominspecties ten opzichte van 2020

In dit overzicht hebben we de doelstellingen per jaar uitgesplitst.

In ons Energiemanagementsysteem is beschreven hoe de maatregelen, monitoring, opvolging en continue verbetering volgens de Deming-cyclus (plan – do – check – act) binnen de organisatie zijn geborgd.

Actieplan

Verreweg het grootste deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark. De meeste Bomenwachters hebben immers een auto nodig om de projecten door het hele land te kunnen bereiken. Om de uitstoot in scope 1 terug te dringen, zetten we dus vooral in op het elektrificeren van ons wagenpark.

Onze uitstoot in scope 2 is al gering. We maken voor ons kantoorpand In Linschoten namelijk al  gebruik van 100% groene stroom. De uitstoot die we nog wel hebben, willen we volledig reduceren door het vergroenen van de stroom die de elektrische auto’s gaat laden.

Voor scope 3 zetten wij in op de keten boominspecties. Door vaker gebruik te maken van de dienstverlening van TreeTracker, waarbij een gedeelte van de boomgegevens geautomatiseerd wordt opgenomen, verwachten wij het reductiedoel voor scope 3 te kunnen realiseren.

Al deze maatregelen worden uitgezet binnen de organisatie, waarbij per onderwerp een verantwoordelijke is benoemd.  We rekenen erop dat we met deze maatregelen de komende tijd een zichtbare reductie zullen waarnemen van onze CO2-productie.

Keteninitiatief

Het keteninitiatief waar Bomenwacht Nederland ook in 2021 aan deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief is opgericht vanuit een groen hart en om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen.

Meer weten over de CO2-prestatieladder?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Downloads

Hieronder vindt u de PDF-downloads van ons CO2-bewust certificaat en onze communicatieberichten van de afgelopen twee jaar. Ook zijn onze CO2-footprints van de afgelopen jaren en ons CO2-beleidsdocument hier te vinden.

CO2 bewust certificaat, niveau 5

CO2-footprint 2018
CO2-footprint 2019
CO2-footprint 2020 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2020
CO2-footprint 2021 (1e halfjaar)

CO2-beleidsdocument

2019_Samen verkleinen we onze footprint
2019_Informatie en inspiratie bij Nederland CO2 Neutraal
2020_CO2-bewust certificaat verlengd
2020_CO2-uitstoot fors minder tijdens coronacrisis
2021_CO2-uitstoot in 2020 afgenomen
2021_Verse CO2-doelstellingen
2021_Halfjaarcijfers CO2-reductie